About

ANBI informatie

Websiteadres: www.platformforsocialtransformation.org

De naam van de instelling: Stichting Platform for Social Transformation (voorheen Stichting Platform voor Christelijke Politiek)

RSIN/fiscaal nummer: 8 226 440 10

KvK nummer: 50264249

Contactgegevens: info@platformforsocialtransformation.org

Doelstelling:
a. het bevorderen van maatschappelijke transformatie (social transformation) in de breedste zin van het woord, dwz het uitvoeren van programma’s en projecten die een bijdrage leveren aan de integrale en gezonde ontwikkeling en stabiliteit van de samenleving, het herstel van essentiële maatschappelijke kringen, het tegengaan van onrecht, het opkomen voor kwetsbare groepen en kwetsbare maatschappelijke instituties, en het uitdragen van fundamentele waarden als vrede, gerechtigheid, vrijheid en integriteit;
b. het ondersteunen en ontwikkelen van internationale politieke partijen, maatschappelijke organisaties of bewegingen, dan wel van politici, politieke partijen, maatschappelijke organisaties of bewegingen die direct of indirect bij maatschappelijke transformatie betrokken zijn, door training en scholing;
c. het creëren van draagvlak voor maatschappelijke transformatie door middel van de vorming van een breed netwerk van actoren die direct of indirect bij de politiek betrokken zijn;
d. het bedenken en uitvoeren van beleidsbeïnvloedingsstrategieën om politieke actoren te ondersteunen en de politiek in het algemeen te voeden met informatie en argumenten om maatschappelijke transformatie te bevorderen;
e. het actief zijn op gemelde gebieden in binnen- en buitenland;
f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het doen van onderzoek;
b. het ontwikkelen en faciliteren van trainingen en cursussen;
c. het organiseren en faciliteren van netwerkconferenties en uitwisseling;
d. het ontwikkelen en uitbrengen van publicaties en
e. het realiseren van ondersteunende activiteiten in de meest brede zin van het woord, waaronder fondsenwerving en promotionele activiteiten ten behoeve van de stichting, welke kunnen bijdragen aan bovengenoemde doelstelling.
3. De stichting dient het algemeen belang.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Statuten: Statuten 2010-2018 (gewijzigd op 26 oktober 2018) | Statuten 2018 (thans geldig)

ANBI-status: Na de wijziging van haar naam en doelstelling bevindt de stichting zich in een transitieperiode. De aanvraag voor behoud van de ANBI-status is momenteel bij de Belastingdienst in behandeling.

Beleidsplan: Jaarplan 2010-2011 | Jaarplan 2012 | Jaarplan 2013 | Jaarplan 2014 | Jaarplan 2015 | Jaarplan 2016 | Jaarplan 2017 | Jaarplan 2018

Bestuurssamenstelling: Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris-penningmeester en een bestuurslid.

Namen van de bestuurders: Frans Visscher (voorzitter), Marijke Krijnen (penningmeester / secretaris), Gerrit Brink (lid)

Beloningsbeleid: Het bestuur van de stichting fungeert onbezoldigd, op basis van vrijwilligheid. Vrijwilligers- en onkostenvergoedingen van bestuursleden zijn mogelijk indien hun inzet voor de stichting dat rechtvaardigt. De directeur en eventuële stafleden ontvangen een marktconform salaris.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Jaarverslag 2010-2011 | Jaarverslag 2012 | Jaarverslag 2013 | Jaarverslag 2014 | Jaarverslag 2015 | Jaarverslag 2016 | Jaarverslag 2017

Financiële verantwoording: Jaarrekening 2012 | Jaarrekening 2013 | Jaarrekening 2014 | Jaarrekening 2015 | Jaarrekening 2016 | Jaarrekening 2017

%d bloggers like this: